Ladislav

Chynoradský

Ladislav

Chynoradský

Ladislav

Chynoradský

7.

7.

Kandidát na poslanca mesta MČ Sídlisko KVP

Kandidát na poslanca mesta MČ Sídlisko KVP

pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií sídliska KVP,
 pokračovať v zvyšovaní počtu parkovacích miest,
 skrášlenie centra sídliska, resp. rekonštrukcia fontány a námestia 1 a pokračovanie
inovatívnej výsadby zelene a zachytávania vody,
 podpora a navýšenie „Participatívneho rozpočtu KVP“ pre občanov, ktorí chcú
vlastnou snahou zlepšiť život na sídlisku 2 ,
 podpora a revitalizácia sídliskových športovísk a najmä podpora Projektu „Skatepark
KVP“, ktorý bude najlepší skatepark široko-ďaleko,
 prehodnotenie a decentralizácia časti kompetencií Magistrátu mesta Košice na mestské
časti,

Nesľubujeme – urobíme!