Martin

Petruško

Martin

Petruško

Martin

Petruško

41.

41.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

37.

37.

Kandidát na poslanca mesta

Kandidát na poslanca mesta

Kandidujem za poslanca Košického samosprávneho kraja a rád by som Vám ponúkol svoje skúsenosti z môjho pôsobenia v súkromnom sektore, ale najmä z pôsobenia v  prostredí štátnej správy a samosprávy.

 Prečo by ste ma mali voliť

 • Kdekoľvek som pôsobil, snažil som sa o pozitívny  prístup a hľadanie  konštruktívnych riešení
 • Vždy som si dokázal  sadnúť za jeden stôl, slušne a so vzájomným rešpektom komunikovať aj s ľudmi ktorí maju iný názor.
 • Občania tu nemajú byť len pre politikov a  Košický samosprávny kraj, ale Košický samosprávny kraj tu má byť pre svojich občanov. Tí najmä v týchto neľahkých časoch,  musia cítiť jeho konkrétnu podporu a pomoc. Politika má riešiť problémy ľudí.

 O čo sa budem snažiť

DOPRAVA, INFRAŠTRUKTÚRA

 • pokračovať v rekonštrukcii ciest a prioritne riešiť  havarijný stav mostov, 
 • intenzívna potreba sfunkčnenia integrovanej dopravy – prepojením vlakov, autobusov, osobních áut, cyklodopravy a pešej dopravy
 • Z pohľadu rozvoja kraja, a to nielen pre oblasť dopravy je nevyhnutné správne nastavenie čerpania a využívania európskych štrukturálnych a investičních fondov
 • V rámci kraja (množství obcí), ale i mesta máme  stále množstvo neodkanalizovaných uzemí, nutnosť ich dobudovania
 • Systematická podpora kreatívneho priemyslu s prepojením na kultúrnu infraštruktúru

SOCIÁLNA OBLASŤ

 • Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb, chýba nám kvalitná infraštruktúra najmä pre starostlivosť o seniorov 
 • Na Slovensku stále chýba participácia mladých ľudí na chode samospráv.
 • Je dôležité zapájať mladých ľudí do diania v regionálnej samospráve, zisťovať ich potreby, spoločne hľadať riešenia a spločne ich aj realizovať. 

 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Zvýšené riziko sucha je porebné pružne reagovať na zmenu klímy, dobudovanie vodozádržných opatrení a opatrení proti zosuvom pôdy.
 • V rámci kraja (množství obcí), ale i v samotnom meste,  máme  stále množstvo neodkanalizovaných uzemí, nutnosť ich dobudovania

ZDRAVOTNÍCTVO

 • Zastaralá  infraštruktúra v rámci košického kraja, riešiť investičný dlh zariadení, najmä zlý stav poliklinik,  

 ŠKOLSTVO, ŠPORT

 • Podporiť stredné školy v oblasti inovácií s cieľom dosiahnuť lepšiu prípravu žiakov na výrazný technologický pokrok na trhu práce. 
 • Dobudovanie športovej infraštruktúry, chýba nám dôstojný športový stánok na atletiku a loptové hry