Matúš

Štofka

Matúš

Štofka

Matúš

Štofka

28.

28.

Kandidát na poslanca mesta MČ Džungľa, Kavečany, Sever

Kandidát na poslanca mesta MČ Džungľa, Kavečany, Sever

Chcel by som prispieť návrhmi pre košický región, konkrétne pre Košice a tiež mestskú časť Kavečany.
Čo sa týka mesta, dlhšie uvažujem nad cyklistickým chodníkom, ktorý vedie zo sídliska Nad Jazerom
a končí pri budove ISK na Priemyselnej ulici. Ďalej nadväzuje na cyklistický chodník až o 1,3 km v
mestskej časti Džungľa, kde pokračuje na Aničku. Úsek medzi týmito chodníkmi je vyjazdený od
bicyklov úzkou poľnou cestičkou. Jedná sa o trasu s celkovou dĺžkou cca 1,3 km a jeho dobudovaním
by sa zaistila bezpečnosť cyklistov, bežcov, jazdcov na kolobežkách a pod. Ako som zistil, obyvatelia
nielen v mestskej časti Džungľa by privítali spojenie celého cyklistického chodníka.
Čo sa týka mestskej časti Kavečany, mám pripravených niekoľko návrhov.
Jedná sa o mestskú časť, v ktorej neoddeliteľnou súčasťou je turistický ruch. V tomto ohľade je
dôležité udržiavať životné prostredie čisté. Nakoľko Kavečany nedisponujú zberným dvorom, vznikajú
nelegálne skládky odpadu, ktoré sú príťažou pre životné prostredie. Jedným z návrhov by bolo
vybudovanie menšieho zberného dvora pre obyvateľov obce a priľahlých záhradkárskych lokalít.
Ďalším návrhom je pokračovanie v už rozbehnutom budovaní chodníkov v mestskej časti Kavečany,
pre zaistenie bezpečnosti všetkých obyvateľov a tiež návštevníkov Kavečian.
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre šetrenie energiami, konkrétne budovy vo vlastníctve
mestskej časti (materská škôlka, kultúrny dom a pod.)
Inštalácia kamerového systému na verejných priestranstvách pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov
a tiež majetku mestskej časti.