Natália

Železníková

Natália

Železníková

Natália

Železníková

7.

7.

Kandidát na poslanca mesta MČ Šaca

Kandidát na poslanca mesta MČ Šaca

Natália Železníková

kandidátka na starostku mestskej časti Košice – Šaca za politickú stranu Hlas – SD
Seniori
 zriadenie Domova sociálnej starostlivosti
 zriadenie Denného stacionára pre seniorov
 zriadenie Jedálne pre dôchodcov v zmysle § 58 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov
 Zariadenie opatrovateľskej služby v mestskej časti Košice – Šaca – poskytovanie
sociálnej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov, na základe dopytu občanov žijúcich v našej mestskej časti
Rodiny s deťmi
 výstavba nájomných bytov pre rodiny s deťmi v mestskej časti Košice – Šaca
a obnova bytového fondu
 oprava a údržba komunikácií v časti Nová Košice – Šaca s intenzívnou spoluprácou
zo správcom komunikácii pri ich obnove a rekonštrukcii
 pravidelná kontrolná údržba lavičiek v mestskej časti Košice – Šaca

Voľno časové aktivity pre mamičky s malými deťmi a mládež
 vybudovanie Športového centra pre občanov mestskej časti Košice – Šaca a pre širokú
okolitú verejnosť – workoutové ihrisko, skatepark, dopravné ihrisko, mobilná ľadová
plocha, cvičenia TRX, externá posilňovňa, detské ihrisko pre najmladšiu generáciu
s celoročným využitím

Iné
 zriadenie Integračného sociálneho podniku v mestskej časti Košice – Šaca v zmysle
Zákona 112/2018 Zb. z. o sociálnej ekonomike,  o sociálnom podnikaní v znení
neskorších predpisov
 rekonštrukcia dlhodobo zanedbaného kaštieľa Buzinka s efektívnym využívaním
kaštieľa pre širokú verejnosť a občanov mestskej časti Košice – Šaca