Peter

Tkáč

Peter

Tkáč

Peter

Tkáč

47.

47.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca VUC KE

 • som rodený spišiak a okrem štúdia na VŠ (Lekárska fakulta UK BA) som celý život prežil na Spiši
 • všeobecného lekára v obci Spišský Hrušov vykonávam už viac ako 10 rokov
 • medzi mojich pacientov patria ľudia zo širokého okolia, asi z 11 obcí a miest nielen z okresu SNV, majorita i minorita vrátane MRK
 • vykonávam prácu lekára v Domove dôchodcov v SNV, kde sa starám o cca 180 ľudí
 • pomery ľudí, ktorých mám vo svojej starostlivosti sú mi blízke nielen z profesijného hľadiska ale i z ekonomického a sociálneho, nakoľko do problematiky vidím aj z pohľadu samosprávy v nadväznosti na funkciu mojej manželky, ktorá je starostkou obce Spišský Hrušov – stredisková  obec
 • vzhľadom na našu odbornosť v daných oblastiach máme korektné vzťahy s predstaviteľmi a starostami okolitých obcí a úzko spolupracujeme pri riešení problémov obyvateľov Spiša
 • som členom DHZ
 • aktívne sa podieľam na riešení problémov sociálne slabších a ľudí v dôchodkovom veku
 • som členom Tematickej komisie Rady partnerstva pre sociálne záležitosti a zdravotníctvo KSK  
 • k môjmu rozhodnutiu kandidovať ako poslanec za KSK ma viedla aj možnosť prispieť k riešeniu problémov obcí na periférii, ako i neúspech projektu ICZS v našej obci a to i napriek tomu, že k projektovej dokumentácii nemala komisia žiadne výhrady; zaznávanie problémov obcí na periférii a ich riešenie centrálne, bez akéhokoľvek poznania regiónu a konkrétnej situácie v ňom.
 • Vykonávam povolanie, kde sa musím o ambulanciu starať nielen ako lekár, ale problémy pacientov riešiť z súvislostiach – ekonomických, sociálnych, samosprávnych i technických a pod..